Giới thiệu về giới hạn chi tiêu của chiến dịch

5/5 - (9 bình chọn)
Giới hạn chi tiêu của chiến dịch

Giới hạn chi tiêu của chiến dịch là giới hạn có thể điều chỉnh tổng số tiền mà chiến dịch quảng cáo có thể chi tiêu.

Mặc dù không ảnh hưởng tới việc phân phối quảng cáo của bạn, giới hạn chi tiêu của chiến dịch đảm bảo rằng tất cả nhóm quảng cáo và quảng cáo trong chiến dịch sẽ dừng chạy khi đạt đến giới hạn chi tiêu. Bạn sẽ nhận được thông báo khi đạt đến giới hạn. Nếu không muốn quảng cáo của mình dừng chạy, bạn có thể cập nhật hoặc gỡ giới hạn chi tiêu của chiến dịch trong Trình quản lý quảng cáo.

Lưu ý: Ngân sách trọn đời của chiến dịch sẽ thay thế giới hạn chi tiêu của chiến dịch khi bật tính năng tối ưu hóa ngân sách chiến dịch.

Giả sử, bạn tạo chiến dịch mới trong Trình quản lý quảng cáo và đặt giới hạn cho chiến dịch là $35. Khi chiến dịch chạy, mức chi tiêu của chiến dịch sẽ tăng cho đến khi đạt giới hạn $35. Tất cả nhóm quảng cáo và quảng cáo trong chiến dịch này đều dừng chạy, đồng thời, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo cho biết bạn đã đạt giới hạn chi tiêu của chiến dịch. Nếu bạn muốn quảng cáo tiếp tục, hãy đi đến chiến dịch này trong Trình quản lý quảng cáo để tăng hoặc gỡ giới hạn chi tiêu của chiến dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *