Tài chính

Trang tin tổng hợp kiến thức về kinh tế, chứng khoán, kế toán, tiền tệ, tài chính hàng ngày.

Tài chính là thuật ngữ thuộc phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị được phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập và phân phối các quỹ tiền tệ nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.