Marketing

Marketing là gì? cũng là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm và được định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, phổ biến và được áp dụng nhiều nhất chính là định nghĩa của Philip Kotler- cha đẻ ngành Marketing hiện đại. Cụ thể định nghĩa của ông như sau:

“Marketing là nghệ thuật tạo ra giá trị, truyền thông và phân phối những giá trị đó nhằm thỏa mãn vấn đề của khách hàng mục tiêu đề đem lại lợi nhuận tối ưu của doanh nghiệp.”

Ban đầu marketing chỉ thịnh hành và áp dụng nhiều cho các doanh nghiệp dạng sản xuất hàng hóa tiêu dùng, sau này thì lĩnh vực này được mở rộng và áp dụng cho cả doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Ngày nay, Marketing được áp dụng cho hầu hết các lĩnh vực kinh doanh như chính trị, văn hóa, xã hội, sức khỏe,…chiếm vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển của doanh nghiệp.